Adatvédelem

A Fővárosi Autópiac Kft. weboldalának adatvédelmi tájékoztatója:

Az Ön által jelenleg meglátogatott fap.hu weboldal a Fővárosi Autópiac Kft. tulajdona. A fap.hu weboldalon használt valamennyi arculati elem a Fővárosi Autópiac Kft. Arculati Szabályzatában rögzített és levédett, ezért ezek használata csak az Arculati Szabályzatban meghatározottak szerint lehetséges. Az arculati elemek ( logó,stb. ) weboldalról történő másolása, mentése, bármilyen célra történő használata tilos. A fap.hu weboldalra történő bármilyen jellegű behatolás büntető szankciókat von maga után.

Amikor látogatóink a Fővárosi Autópiac Kft. weboldalán tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan alkalmak, amikor szolgáltatásaink teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

A Fővárosi Autópiac Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourghban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

– Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226./2003. (XII. 13.) Kormányrendelet;

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A Fővárosi Autópiac Kft. a weboldalának adatvédelmi tájékoztatójával egyidejűleg elkészítette és hatályban tartja ügyfelei, látogatói által elérhető módon, analóg és digitalizált formában megjeleníti a GDPR alkalmazás szerint adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, annak mellékleteivel együtt.

Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

a) faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazáshelyétől.

Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:

Ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az adatkezelés alapelvei

  1. A Fővárosi Autópiac Kft. az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
  2. A Fővárosi Autópiac Kft. a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon(célhoz kötöttség).
  3. A Fővárosi Autópiac Kft. az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Fővárosi Autópiac Kft. nem gyűjt, és nem tárol több adatot, mintamennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
  4. A Fővárosi Autópiac Kft. adatkezelése pontos és naprakész. A Fővárosi Autópiac Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
  5. A Fővárosi Autópiac Kft. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
  6. A Fővárosi Autópiac Kft. megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
  7. A Fővárosi Autópiac Kft. felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Fővárosi Autópiac Kft. gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről,az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Fővárosi Autópiac Kft. a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek

A Fővárosi Autópiac Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele,rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Továbbá minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Fővárosi Autópiac Kft. felhívja a felhasználófigyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöljük az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Fővárosi Autópiac Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatok felvétele,rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat a Fővárosi Autópiac Kft. minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Fővárosi Autópiac Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Fővárosi Autópiac Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése

A Fővárosi Autópiac Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Ha ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

Adatok megjelenítése a weboldalon

A hirdető, (ügyfélminőségétől függetlenül) amikor közlésre átadja hirdetési anyagát,hozzájárul ahhoz, hogy az általa leírt, vagy jogosultság esetén weboldalra feltöltött adatok a weboldalra látogatók számára megjeleníthetők legyenek.

A Fővárosi Autópiac Kft. az így közölt adatok, hirdetési szövegek, fotók tartalmi helyességéért, a valósággal történő összevetésekor az egyezőségért felelősséget nem vállal.

A Fővárosi Autópiac Kft. a megjelentetett hirdetéseket nem korrektúrázza, azokból kizárólag az esetlegesen közerkölcsöt, jó ízlést, reklámetikát, a Fővárosi Autópiac Kft. jó hírnevét sértő elemeket törli.