Bérlés

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. által alkalmazott

EGYSÉGÁR– ÉS DÍJTÉTELEK

a Fővárosi Autópiacon (1194 Budapest, Nagykőrösi út 162.)

2021. március 1-jétől

autókereskedelem céljára bérbe vehető szabadterület, autószalon, vendéglátó-ipari szolgáltató tevékenység, illetve egyéb kiskereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatását biztosító felépítményes bérlemények tárgyában

Bérleti díjak és költségtételek autós terület bérbevételekor

Bérelhető legkisebb terület-nagyság:                       50 m2

A terület bérleti díja:                                                  1.682.-Ft + áfa/hó/m2

 

KEDVEZMÉNYES ÁR:

min. 100 m2 terület igénybevétele esetén érvényes, 2021. március 1-jétől 2022. február 28-ig: 844.-Ft + áfa/hó/m2

A közüzemi költség díja:                                            185.-Ft + áfa/hó/m2

Iroda céljára szolgáló faház bérlési lehetőség egyedi megállapodás alapján!         

Óvadék:   fenti díjtételek alapján 3 havi bruttó bérleti és közüzemi díj összege

                                    (Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)

A bérelt területen végezhető tevékenység:         

gépjármű kereskedelem, motorkerékpár kiskereskedelem, kizárólag a tevékenységekhez kapcsolódó hitelügyintézéshez pénzügyi ügynöki, vagy pénzügyi közvetítői tevékenység (ez utóbbi két tevékenység önállóan nem végezhető!).

 

A bérelt terület Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Bérleti díjak és költségtételek autószalon, iroda, raktár típusú bérleménybérbevételekor

Bérelhető terület-nagyság:                létesítménytől függő

A terület bérleti díja:                           6.703.-Ft + áfa/hó/m2

A közüzemi költség díja:                    mért szolgáltatások fogyasztása alapján

Óvadék:                                             fenti díjtételek alapján 3 havi bruttó bérleti díj összege

 (Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)

A bérleményben végezhető tevékenység:          

 • gépjármű kereskedelem, motorkerékpár kiskereskedelem, kizárólag a tevékenységekhez kapcsolódó hitelügyintézéshez pénzügyi ügynöki, vagy pénzügyi közvetítői tevékenység (ez utóbbi két tevékenység önállóan nem végezhető!),
 • ügyfélszolgálati jellegű, közönség forgalomra épülő szolgáltató tevékenység, amely autózáshoz kapcsolódik.

A bérlemény Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Bérleti díjak és költségtételek vendéglátóipari létesítmények bérbevételekor

Bérleti díj:                                           6.703.-Ft + áfa/hó/m2

közüzemi költség:                              tevékenységtől függő, egyedi megállapodás alapján

 

Óvadék:                                             fenti díjtételek alapján 3 havi bérleti díj bruttó összege

                                                           (Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)

Óvadékot nem érintő, de havi esedékességű további díjtételek:

 kipakolás a bérlemény elé                2.350.-Ft + áfa/hó/m2

villanyáram                                         mérőóra szerint

vezetékes földgáz                              mérőóra szerint

A bérleményben végezhető tevékenység:          

élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, étkezőhelyi vendéglátás, büfé, falatozó üzemeltetése.

A bérlemény Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Tájékoztató a szerződéskötésről

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. valamennyi bérleménytípusra vonatkozóan a leendő bérlővel bérleti szerződést köt. A bérleti szerződések közül az autókereskedelmi tevékenységet biztosító szabadterületi bérlemények hat hónapos határozott időtartamú szerződéssel vehetők bérbe, a hat hónapot követően – a bérbeadó hozzájárulásával – a szerződés határozatlan időtartamúvá változik.

A felépítményes bérlemények egy, három, öt év időtartamú, határozott idejű bérleti szerződéssel is bérbe vehetőek. A hat hónapnál hosszabb határozott időtartam – mint forgalomképes bérleti jog – ellenértékeként a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. egyszeri használatbavételi díjtételt köt ki, melynek mértéke:

1 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:      3 havi bérleti díj

3 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:     6 havi bérleti díj

5 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:   12 havi bérleti díj

nettó értékének megfelelő egyszeri pénzösszeg.

A határozott idejű bérleti jogviszony futamideje alatt a bérlő által történő bérleti jog átruházásáért a BUDAPES VÁSÁRCSARNOKAI Kft. nem kér ellentételezést.

A határozott idejű bérleti jogviszony lejártát követően – a bérbeadó hozzájárulásával – a bérlő a határozatlan időtartamú jogviszony folytatására jogosult.

A határozatlan idejű bérleti jogviszony nem ruházható át, felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg.

A szerződéskötés feltétele:

 • A 4511’08 statisztikai jelzőszámmal (TEÁOR’08) gépjármű kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogosítvány, egyéni vállalkozói igazolványban, illetve gazdasági társaság cégkivonatában, bejegyzés alatt álló cég társasági szerződésében, alapító okiratában;
 • a tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség, a hatályos jogszabályok szerint;
 • köztartozásmentes állapot;
 • tartozásmentes állapot a Budapest Főváros Önkormányzat és szervei, szervezetei felé;
 • aktív bankszámla;
 • cégszerű írásbeli kérelem a leendő bérleti jogviszonyra vonatkozóan;
 • a bérleti szerződésben foglaltak elfogadása;
 • 3 havi bérleti és közüzemi díjnak megfelelő óvadék egyösszegű befizetése a bérbeadó részére a szerződés aláírásával egyidejűleg.

Szükséges okiratok a szerződéskötéshez:

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó:

 • egyéni vállalkozói igazolvány eredeti példánya,
 • az adott tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő képzettséget igazoló bizonyítvány, okirat;
 • bankszámla szerződés eredeti példánya,
 • igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy nincs köztartozása (NAV; OEP; cég székhelye szerinti helyi iparűzési adóhatóság; cég székhelye szerinti ingatlanadó és építményadó, illetve gépjárműadó vonatkozásában illetékes adóhatóság),
 • igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy a cégnek nincs tartozása a Budapest Főváros Önkormányzata és szervei, szervezetei felé.

Amennyiben Ön céget képvisel:

 • társasági szerződés vagy alapító okirat eredeti példánya,
 • cégkivonat (30 napnál nem régebbi),
 • aláírási címpéldány,
 • annak igazolása, hogy a cég tulajdonosa, ügyvezetője, képviselője, alkalmazottja megfelel az adott tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt képesítési követelménynek;
 • bankszámla szerződés eredeti példánya,
 • igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy nincs köztartozása (NAV; OEP; cég székhelye szerinti helyi iparűzési adóhatóság; cég székhelye szerinti ingatlanadó és építményadó, illetve gépjárműadó vonatkozásában illetékes adóhatóság),
 • igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy a cégnek nincs tartozása a Budapest Főváros Önkormányzata és szervei, szervezetei felé, 

A bérlemény létesítés – üzletnyitás – menete a Fővárosi Autópiacon:

 • cégszerűen aláírt kérelem benyújtása a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft-hez, melyben a kérelmező feltünteti cége (vállalkozása) valamennyi adatát, megjelöli, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni a Fővárosi Autópiacon és közli, hogy milyen alapterületű (hány m2) és milyen típusú bérleményt kíván bérbe venni (autókereskedés céljából földterület, iroda faházzal vagy anélkül, iroda vagy üzlethelyiség, stb.);
 • valamennyi, a kért iratoknál megjelölt irat benyújtása a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft-hez;
 • mindezek alapján a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. elkészíti a bérleti szerződést;
 • bérleti szerződés, adatok egyeztetése a bérlő és a bérbeadó által, a bérleti szerződés szöveg bérlő általi elfogadása;
 • a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. a bérleti szerződést jóváhagyás céljából előterjeszti az illetékességgel bíró Fővárosi Önkormányzati szerv elé;
 • bérlő által óvadék egyösszegű befizetése, majd a bérleti szerződés és a birtokbaadási jegyzőkönyv – amennyiben szükséges, leltár jegyzőkönyv – felvétele és aláírása, a bérlemény birtokbavétele;
 • a vállalkozás okiratainak és a bérleti szerződésnek a benyújtása a Bp. Főv. XIX. ker. Önk. Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatóságához;
 • üzletnyitási és üzletműködési illetve nyilvántartásba vételi határozat kiadása a Bp. Főv. XIX. ker. Önk. Polgármesteri Hivatal jegyzője (kereskedelmi hatóság) által a bérlő részére;
 • az üzletműködési, üzletnyitási (nyilvántartásba vételi) határozat bemutatása és 1 példány másolat átadása a bérbeadó BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. részére;
 • üzleti, szakmai tevékenység megkezdése a Fővárosi Autópiacon.

Budapest, 2021. június 1.

Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

Működési, igazgatási, szolgáltatási díjak

2021. március 1-jétől

Bekötési díjak:

Telefonbekötés:                                                                     40.000.-Ft + áfa

ISDN vonal bekötés:                                                 50.000.-Ft + áfa

villanybekötés:                                                                       35.000.-Ft + áfa

internet bekötés bekötési díja:                                                       0.-Ft

internet szolgáltatás havidíja minimum 384 kB/s       5.000.-Ft + áfa

Belépőkártya díjak:

Új belépési engedély kiadásának díja                                     1.000.-Ft + áfa

Elveszett belépési engedély pótlás                              5.000.-Ft + áfa

„Újrafóliázás”                                                                1.000.-Ft + áfa

Elveszett eszközök pótlásának díjai:

WC kulcs elvesztés esetén                                          1.000.-Ft + áfa

postaláda kulcs elvesztés esetén                                1.000.-Ft + áfa

Szolgáltatási díjak:

Műszaki szolgálat igénybevétele                                             2.700.-Ft + áfa / óra

Másolási díj                                                                        39,37 Ft/lap + áfa = 50.-Ft/lap

Budapest, 2021. június 1.

Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

FŐVÁROSI AUTÓPIAC TERÜLETÉN LÉVŐ HIRDETŐ TÁBLÁK

BÉRLETI DÍJAI

2021. március 1-jétől

BEJÁRATI TÁBLA / BT /

KATEGÓRIA                         MÉRET /cm/                          NETTÓ DÍJ (Ft/év)

BT 01                                      70 x 25                                   29.000.-Ft

BT 02                                      70 x 50                                   55.000.-Ft

BT 03                                      70 x 75                                   78.000.-Ft

BT 04                                      70 x 100                                 98.000.-Ft

VIZSGÁLÓ TÁBLA / VT /

KATEGÓRIA                         MÉRET /cm/                          NETTÓ DÍJ (Ft/év)

VT 01                                      70 x 25                                   29.000.-Ft

VT 02                                      70 x 50                                   55.000.-Ft

VT 03                                      70 x 75                                   78.000.-Ft

VT 04                                      70 x 100                                 98.000.-Ft

OSZLOP TÁBLA / OT /

KATEGÓRIA                         MÉRET /cm/                          NETTÓ DÍJ (Ft/év)

OT 01                                       65 x 100                                 79.000.-Ft

OT 02                         100 x 135                               142.000.-Ft

MOTOROS TÁBLA / MT /

KATEGÓRIA                         MÉRET /cm/                          NETTÓ DÍJ (Ft/év)

MT 01                                       65 x 50                                 26.800.-Ft

MT 02                         125 x 50                                 51.000.-Ft

A fent megadott árakhoz hozzá kell számítani a technikai költséget, mely:

 • normál matricás elkészítés esetén az éves bérleti díj 10%-a,
 • nyomtatásnál, az éves bérleti díj 25%-a.

Budapest, 2021. június 1.

Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

Szórólaposztás díjai

2021. március 1-jétől

A6 méret esetén:                   5.-Ft + áfa/db

A5 méret esetén:                   7.-Ft + áfa/db

A4 méret esetén:                   10.-Ft + áfa/db

 

JEGYREKLÁM

2021. március 1-jétől

10000 db-tól                           25.-Ft + áfa / db

felületméret:   180 mm x 30 mm

180 mm x 50 mm

Kiss Andrea

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

Fővárosi Autópiac

1194 Bp., Nagykőrösi út 162.

telefon: 281-0221

mobil: 06 30 160 4775

e-mail: titkarsag@fap.hu

*Az igénybe vehető kedvezmények lehetőségéről, a kedvezményrendszerről, annak feltételeiről – a hatályos szabályozás alapján – részletes tájékoztatást ad Pozsonyi György ügyvezető igazgató helyettes (telefon: 280-7210/104. mellék, e-mail: titkarsag@fap.hu).

A Fővárosi Autópiac Kft. által nyújtott valamennyi szolgáltatás és azok kiegészítő szolgáltatásainak részletes díjjegyzéke, valamint a szerződéskötési feltételek a Fővárosi Autópiac Kft. Titkárságán kérhetőek, személyesen, vagy a titkarsag@fap.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatást, konkrét ajánlatot kizárólag a Fővárosi Autópiac Kft. részére írásban benyújtott megkeresés alapján nyújtunk.