Bérlés

A Fővárosi Autópiac Kft. által alkalmazott
EGYSÉGÁR– ÉS DÍJTÉTELEK
a Fővárosi Autópiacon (1194 Budapest, Nagykőrösi út 162.)
2020. március 1-jétől

autókereskedelem céljára bérbe vehető szabadterület, autószalon, vendéglátó-ipari szolgáltató tevékenység, illetve egyéb kiskereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatását biztosító felépítményes bérlemények tárgyában

Bérleti díjak és költségtételek autós terület bérbevételekor

Bérelhető legkisebb terület-nagyság: 50 m2
A terület bérleti díja: 1.635.-Ft + áfa/hó/m2

KEDVEZMÉNYES ÁR:
min. 100 m2 terület igénybevétele esetén érvényes, 2020. március 1-jétől 2021. február 28-ig: 820.-Ft + áfa/hó/m2

A közüzemi költség díja: 180.-Ft + áfa/hó/m2

Iroda céljára szolgáló faház bérlési lehetőség egyedi megállapodás alapján!

Óvadék: fenti díjtételek alapján 3 havi bruttó bérleti és közüzemi díj összege
(Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)

A bérelt területen végezhető tevékenység:
gépjármű kereskedelem, motorkerékpár kiskereskedelem, kizárólag a tevékenységekhez kapcsolódó hitelügyintézéshez pénzügyi ügynöki, vagy pénzügyi közvetítői tevékenység (ez utóbbi két tevékenység önállóan nem végezhető!).

A bérelt terület Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Bérleti díjak és költségtételek autószalon, iroda, raktár típusú bérlemény bérbevételekor

Bérelhető terület-nagyság: létesítménytől függő
A terület bérleti díja: 6.514.-Ft + áfa/hó/m2
A közüzemi költség díja: mért szolgáltatások fogyasztása alapján

Óvadék: fenti díjtételek alapján 3 havi bruttó bérleti díj összege
(Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)
– gépjármű kereskedelem, motorkerékpár kiskereskedelem, kizárólag a tevékenységekhez kapcsolódó hitelügyintézéshez pénzügyi ügynöki, vagy pénzügyi közvetítői tevékenység (ez utóbbi két tevékenység önállóan nem végezhető!),
– ügyfélszolgálati jellegű, közönség forgalomra épülő szolgáltató tevékenység, amely autózáshoz kapcsolódik.

A bérlemény Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Bérleti díjak és költségtételek vendéglátóipari létesítmények bérbevételekor

Bérleti díj: 6.514.-Ft + áfa/hó/m2
közüzemi költség: tevékenységtől függő, egyedi megállapodás alapján

Óvadék: fenti díjtételek alapján 3 havi bérleti díj bruttó összege
(Az óvadék megfizetése a szerződéskötés feltétele!)

Óvadékot nem érintő, de havi esedékességű további díjtételek:

kipakolás a bérlemény elé 2.284.-Ft + áfa/hó/m2
villanyáram mérőóra szerint
vezetékes földgáz mérőóra szerint

A bérleményben végezhető tevékenység:
élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, étkezőhelyi vendéglátás, büfé, falatozó üzemeltetése.

A bérlemény Bérlő általi albérletbe adása tilos!

Tájékoztató a szerződéskötésről

A Fővárosi Autópiac Kft. valamennyi bérleménytípusra vonatkozóan a leendő bérlővel bérleti szerződést köt. A bérleti szerződések közül az autókereskedelmi tevékenységet biztosító szabadterületi bérlemények hat hónapos határozott időtartamú szerződéssel vehetők bérbe, a hat hónapot követően – a bérbeadó hozzájárulásával – a szerződés határozatlan időtartamúvá változik.

A felépítményes bérlemények egy, három, öt év időtartamú, határozott idejű bérleti szerződéssel is bérbe vehetőek. A hat hónapnál hosszabb határozott időtartam – mint forgalomképes bérleti jog – ellenértékeként a Fővárosi Autópiac Kft. egyszeri használatbavételi díjtételt köt ki, melynek mértéke:

1 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:      3 havi bérleti díj

3 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:     6 havi bérleti díj

5 éves határozott időtartamú bérleti jogviszony esetén:   12 havi bérleti díj

nettó értékének megfelelő egyszeri pénzösszeg.

A határozott idejű bérleti jogviszony futamideje alatt a bérlő által történő bérleti jog átruházásáért a Fővárosi Autópiac Kft. nem kér ellentételezést.

A határozott idejű bérleti jogviszony lejártát követően – a bérbeadó hozzájárulásával – a bérlő a határozatlan időtartamú jogviszony folytatására jogosult.

A határozatlan idejű bérleti jogviszony nem ruházható át, felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg.

A szerződéskötés feltétele:

– A 4511’08 statisztikai jelzőszámmal (TEÁOR’08) gépjármű kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogosítvány, egyéni vállalkozói igazolványban, illetve gazdasági társaság cégkivonatában, bejegyzés alatt álló cég társasági szerződésében, alapító okiratában;
– a tevékenység végzésére jogosító szakmai képzettség, a hatályos jogszabályok szerint;
– köztartozásmentes állapot;
– tartozásmentes állapot a Budapest Főváros Önkormányzat és szervei, szervezetei felé;
– aktív bankszámla;
– cégszerű írásbeli kérelem a leendő bérleti jogviszonyra vonatkozóan;
– a bérleti szerződésben foglaltak elfogadása;
– 3 havi bérleti és közüzemi díjnak megfelelő óvadék egyösszegű befizetése a bérbeadó részére a szerződés aláírásával egyidejűleg.

Szükséges okiratok a szerződéskötéshez:

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó:
– egyéni vállalkozói igazolvány eredeti példánya,
– az adott tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő képzettséget igazoló bizonyítvány, okirat;
– bankszámla szerződés eredeti példánya,
– igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy nincs köztartozása (NAV; OEP; cég székhelye szerinti helyi iparűzési adóhatóság; cég székhelye szerinti ingatlanadó és építményadó, illetve gépjárműadó vonatkozásában illetékes adóhatóság),
– igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy a cégnek nincs tartozása a Budapest Főváros Önkormányzata és szervei, szervezetei felé.

Amennyiben Ön céget képvisel:
– társasági szerződés vagy alapító okirat eredeti példánya,
– cégkivonat (30 napnál nem régebbi),
– aláírási címpéldány,
– annak igazolása, hogy a cég tulajdonosa, ügyvezetője, képviselője, alkalmazottja megfelel az adott tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt képesítési követelménynek;
– bankszámla szerződés eredeti példánya,
– igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy nincs köztartozása (NAV; OEP; cég székhelye szerinti helyi iparűzési adóhatóság; cég székhelye szerinti ingatlanadó és építményadó, illetve gépjárműadó vonatkozásában illetékes adóhatóság),
– igazolás arról (30 napnál nem régebbi), hogy a cégnek nincs tartozása a Budapest Főváros Önkormányzata és szervei, szervezetei felé,


A bérlemény létesítés – üzletnyitás – menete a Fővárosi Autópiacon:

– cégszerűen aláírt kérelem benyújtása a Fővárosi Autópiac Kft-hez, melyben a kérelmező feltünteti cége (vállalkozása) valamennyi adatát, megjelöli, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni a Fővárosi Autópiacon és közli, hogy milyen alapterületű (hány m2) és milyen típusú bérleményt kíván bérbe venni (autókereskedés céljából földterület, iroda faházzal vagy anélkül, iroda vagy üzlethelyiség, stb.);
– valamennyi, a kért iratoknál megjelölt irat benyújtása a Fővárosi Autópiac Kft-hez;
– mindezek alapján a Fővárosi Autópiac Kft. elkészíti a bérleti szerződést;
– bérleti szerződés, adatok egyeztetése a bérlő és a bérbeadó által, a bérleti szerződés szöveg bérlő általi elfogadása;
– a Fővárosi Autópiac Kft. a bérleti szerződést jóváhagyás céljából előterjeszti az illetékességgel bíró Fővárosi Önkormányzati szerv elé;
– bérlő által óvadék egyösszegű befizetése, majd a bérleti szerződés és a birtokbaadási jegyzőkönyv – amennyiben szükséges, leltár jegyzőkönyv – felvétele és aláírása, a bérlemény birtokbavétele;
– a vállalkozás okiratainak és a bérleti szerződésnek a benyújtása a Bp. Főv. XIX. ker. Önk. Polgármesteri Hivatal kereskedelmi hatóságához;
– üzletnyitási és üzletműködési illetve nyilvántartásba vételi határozat kiadása a Bp. Főv. XIX. ker. Önk. Polgármesteri Hivatal jegyzője (kereskedelmi hatóság) által a bérlő részére;
– az üzletműködési, üzletnyitási (nyilvántartásba vételi) határozat bemutatása és 1 példány másolat átadása a bérbeadó Fővárosi Autópiac Kft. részére;
– üzleti, szakmai tevékenység megkezdése a Fővárosi Autópiacon.

Budapest, 2020. április 6.

Működési, igazgatási, szolgáltatási díjak
2020. március 1-jétől

Bekötési díjak:

Telefonbekötés:                                                                  40.000.-Ft + áfa

ISDN vonal bekötés:                                                          50.000.-Ft + áfa

villanybekötés:                                                                    35.000.-Ft + áfa

internet bekötés bekötési díja:                                                  0.-Ft

internet szolgáltatás havidíja minimum 384 kB/s            5.000.-Ft + áfa

Belépőkártya díjak:

Új belépési engedély kiadásának díja                               1.000.-Ft + áfa

Elveszett belépési engedély pótlás                                    5.000.-Ft + áfa

“Újrafóliázás”                                                                          1.000.-Ft + áfa

Elveszett eszközök pótlásának díjai:

WC kulcs elvesztés esetén                                                  1.000.-Ft + áfa

postaláda kulcs elvesztés esetén                                       1.000.-Ft + áfa

Szolgáltatási díjak:

Műszaki szolgálat igénybevétele                                        2.700.-Ft + áfa / óra

Másolási díj                                                                     39,37 Ft/lap + áfa = 50.-Ft/lap

Budapest, 2020. április 6.

FŐVÁROSI AUTÓPIAC TERÜLETÉN LÉVŐ HIRDETŐ TÁBLÁK
BÉRLETI DÍJAI
2020. március 1-jétől

BEJÁRATI TÁBLA / BT /

 

KATEGÓRIA                        MÉRET /cm/                        NETTÓ DÍJ (Ft/év)

BT 01                                                70 x 25                                  29.000.-Ft

BT 02                                                70 x 50                                  55.000.-Ft

BT 03                                                70 x 75                                  78.000.-Ft

BT 04                                                70 x 100                                98.000.-Ft

VIZSGÁLÓ TÁBLA / VT /

 

KATEGÓRIA                        MÉRET /cm/                        NETTÓ DÍJ (Ft/év)

VT 01                                     70 x 25                                  29.000.-Ft

VT 02                                     70 x 50                                  55.000.-Ft

VT 03                                      70 x 75                                  78.000.-Ft

VT 04                                       70 x 100                                98.000.-Ft

OSZLOP TÁBLA / OT /

KATEGÓRIA                        MÉRET /cm/                        NETTÓ DÍJ (Ft/év)

OT 01                                      65 x 100                               79.000.-Ft

OT 02                                    100 x 135                             142.000.-Ft

MOTOROS TÁBLA / MT /

KATEGÓRIA                        MÉRET /cm/                        NETTÓ DÍJ (Ft/év)

MT 01                                      65 x 50                                26.800.-Ft

MT 02                                    125 x 50                                51.000.-Ft

A fent megadott árakhoz hozzá kell számítani a technikai költséget, mely:

  • normál matricás elkészítés esetén az éves bérleti díj 10%-a,
  • nyomtatásnál, az éves bérleti díj 25%-a.

Budapest, 2020. április 6.

Szórólaposztás díjai
2020. március 1-jétől

A6 méret esetén:   5.-Ft + áfa/db

A5 méret esetén:   7.-Ft + áfa/db

A4 méret esetén:  10.-Ft + áfa/db

 

JEGYREKLÁM
2020. március 1-jétől

10000 db-tól                         25.-Ft + áfa / db

felületméret: 180 mm x 30 mm

180 mm x 50 mm

 

Földes Tamás s.k.

ügyvezető igazgató

*Az igénybe vehető kedvezmények lehetőségéről, a kedvezményrendszerről, annak feltételeiről – a hatályos szabályozás alapján – részletes tájékoztatást ad Pozsonyi György ügyvezető igazgató helyettes (telefon: 280-7210/104. mellék, e-mail: titkarsag@fap.hu).

A Fővárosi Autópiac Kft. által nyújtott valamennyi szolgáltatás és azok kiegészítő szolgáltatásainak részletes díjjegyzéke, valamint a szerződéskötési feltételek a Fővárosi Autópiac Kft. Titkárságán kérhetőek, személyesen, vagy a titkarsag@fap.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy további tájékoztatást, konkrét ajánlatot kizárólag a Fővárosi Autópiac Kft. részére írásban benyújtott megkeresés alapján nyújtunk.